Den etiske grundprofil

Det etiske værdigrundlag

B og U Handicap Viborg´s etiske profil

Velkommen til vores etiske profil // tak fordi du læser med!   

    

Mit sprogs grænser er min verdens grænser, og sproget er for tanken, hvad buret er for fuglen "

-Wittgenstein

 

Med vores etiske profil ønsker vi at sætte ord på de etiske grundholdninger og bærende værdier, der ligger til grund for det daglige arbejde på B og U Handicap Viborg.  Vores mål er at sikre glæde, omtanke og kvalitet i det daglige arbejde samt at værne om de gode relationer – til kolleger, børnene, de unge og deres familie.

 

I vores daglige arbejde kommer vi ofte til at stå i vanskelige – og udfordrende - etiske dilemmaer, hvor vi bliver i tvivl om, hvordan vi skal handle: Hvor langt skal vi gå for at sikre den enkelte et godt og meningsfuldt liv? Hvordan bakker vi bedst muligt op om det enkelte barns udfoldelsesmuligheder - uden at det går ud over fællesskabets trivsel? Det er således vores mål, at vores etiske profil – i sin helhed - skal fungere som et refleksionsværktøj, der kan inspirere os til at fastholde dialogen om, hvordan vi skaber de bedste betingelser for, at den enkelte kan trives og opleve livskvalitet på Egeskovhus og Reden.

 

Vores etiske profil består af:

  • Vores mission
  • Vores etiske referenceramme
  • Vores bærende værdier

 

Vores mission:

Vores mission udgør den fælles referenceramme for vores arbejde og angiver, hvilken opgave vi er sat i verden til at løse – den er vores eksistensberettigelse og udtrykker, hvad der gør os unikke.

  • Vores mission: ”Vi skaber de bedste betingelser for det gode liv for hele familien”

 

Vores etiske referenceramme:

Vi har formuleret en etisk referenceramme, fordi det er vigtigt for os at tale åbent og ærligt om de etiske problemstillinger, der udfordrer os. Det er vores mål, at vores etiske grundholdninger skal være medvirkende til at sætte etikken på dagsordenen og give os et fælles sprog at tale om etik og etiske dilemmaer ud fra. Vores etiske referenceramme hviler på 4 grundlæggende principper:

 

Respekt for selvbestemmelse:

Princippet om ret til selvbestemmelse skal sikre den enkeltes ret til indflydelse på eget liv. Ret til selvbestemmelse handler om retten til at udfolde sig og udleve egne drømme og ønsker. Ret til selvbestemmelse er frihed til at være den, man er – inden for fællesskabets rammer. Det enkelte menneske vises respekt, når han får mulighed for at ytre sig, når han bliver hørt, set og anerkendt. Således er det via dialogen og en spørgende, nysgerrig tilgang, at vi kan skabe de bedste betingelser for, at det enkelte menneske kan udfolde sit unikke potentiale og udleve egne behov, ønsker og drømme.

 

Hensyn til fysisk og psykisk integritet:

Integritet er et latinsk ord for en helhed, der ikke (in) må røres (tangere). Det betyder, at der er noget i det enkelte menneskes liv, der ikke må røres. Det, der ikke må røres, er det enkelte menneskes opfattelse af, hvad der giver livet mening og kvalitet. Et andet ord for integritet er ’urørlighedszone’. Alle mennesker har en urørlighedszone, der skal beskytte os mod overgreb, både fysisk og psykisk. Hvis denne zone overtrædes – i form af latterliggørelse, fordømmelse, ignorering eller anden form for krænkelse - går vores samlede selvopfattelse i stykker. Hensyn til integritet handler således om måden, vi møder det andet menneske på – herunder er nøgleordene ydmyghed og nysgerrighed.

 

Agtelse for værdighed:

At agte for det enkelte menneskes værdighed handler om at anerkende det enkelte menneske som uerstatteligt og uendeligt værdifuld. Værdighed er ikke noget, man først skal gøre sig fortjent til gennem en særlig indsats, eller noget, man kan opnå i kraft af særlige egenskab er. Værdighed handler således om at blive anerkendt uden forbehold og er et udtryk for, at alle mennesker er lige meget værd. Vi agter for hinandens værdighed, når vi søger at være i en ærlig, grænsesættende og empatisk kontakt – når vi taler til og med hinanden frem for om hinanden.

 

Omsorg for det sårbare liv:

Det gode liv for det enkelte menneske er sårbart og skrøbeligt. Således er opgaven at beskytte det sårbare liv. Vi mennesker lever i en gensidig afhængighed og har magt over hinandens liv. Vi er med til at afgøre, om det andet menneskes liv skal lykkes eller ej – om hans verden skal blive lys eller mørk, tryg eller truende. Vi drager derfor omsorg for menneskets sårbarhed, når vi overvejer, hvordan vi - som kollega, medarbejder og medmenneske - kan støtte et menneske, der ikke trives i fællesskabet, har mistet livsmodet, lidt et nederlag, mistet en pårørende eller er blevet ramt af sygdom.

 

Vores værdier:

Vores værdier skal danne baggrund for, at vi handler, hvorfor vi handler, og hvordan vi handler.  Vores værdier skal ses som en fælles referenceramme og sikre, at vi udfordrer, “plejer” og gamle vaner – værdierne skal være med til at sikre, at vi bevarer åbenheden og dialogen, at vi bliver ved med at undre os sammen og stiller spørgsmål til hinanden og os selv. Den fælles referenceramme skal sikre, at vi hver især – og i fællesskab - reflekterer over vores handlinger - at vi får et fælles værdimæssigt ståsted, som vi kan begrunde vores handlinger ud fra.

 

Tryghed

Tryghed handler om følelsen af at høre til og være med. Tryghed er betingelsen for, at den enkelte kan udfolde sig, trives og udvikle sig. Tryghed giver mod til at træffe et valg, handle og tage nye initiativer. Tryghed sætter fri - tryghed giver energi. Tryghed er et resultat af tillidsfulde og nærværende relationer, således skaber vi tryghed, når vi værner om tilliden. Tryghed opbygges, når vi bliver set og hørt – når vi bliver mødt og taget imod. Tryghed handler om at føle sig hjemme, accepteret og inkluderet. Tryghed opbygges, når vi taler til og med hinanden – utrygheden indfinder sig, når vi taler mere om hinanden end med hinanden, dvs. når fordommene, rygterne og tavsheden hersker. Tryghed forudsætter åbenhed og nærvær i kommunikationen – og tryghed forudsætter troværdighed: at der er overensstemmelse mellem det vi siger, og det vi gør.

 

Den anerkendende dialog

Den anerkendende dialog er udtryk for, at vi er lyttende, rummelige og interesserede i hinanden. Den anerkendende dialog handler om at se og høre det andet menneske, der hvor han eller hun er. Anerkendelse er at vise respekt for menneskers forskelligheder og få indsigt i – og forståelse for - den enkeltes livshistorie. Vi ønsker således at møde hinanden i en levende og ligeværdig dialog, hvor den enkelte får mulighed for udfolde sit potentiale og dermed vokse som menneske. Vi har øje for, at hvert menneske er unikt og har sin særlige forståelse af verden. Den anerkendende dialog forudsætter en spørgende og empatisk tilgang til det andet menneske. Vi kan ikke vide, men kun spørge til, hvad ’det gode liv’ er for det enkelte barn.

 

Kærlighed

Kærlighed handler om empati, rummelighed og omsorg. Kærlighed skaber kontakt – og tryghed. Vi er optaget af at skabe nærværende, livgivende og tillidsfulde relationer, hvor den enkelte får rum til udfolde sig, blive hørt og være tilstede - med sine særlige behov.  Vi ønsker at give tid og opmærksomhed til den enkelte. Vi arbejder ud fra værdien kærlighed, når vi tager os tid til at sætte os i den andens sted – og reagerer på det, vi ser. Vi viser kærlighed ved at give udtryk for vores indlevelse – det kan være ved en fysisk berøring, et smil, ved blot at være nærværende og lyttende. ved at være årvågne og tålmodige i mødet med hinanden og ved at have modet til at bringe vores egne oplevelser og erfaringer ind i kontakten med den anden bringer vi kærligheden i spil. Kærlighed til det andetSidst opdateret: 21.11.2019